List otwarty do szefa MON Tomasza Siemoniaka Польская общественность возмущена сотрудничеством министерства обороны с украинскими последователями фашизма

Новости

otw-list-791Polskie MON nie dochowało żadnych starań, aby zapobiec ponownemu deptaniu naszej ziemi przez osoby hołdujące faszystowskim ideom banderowców.

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich

Warszawa, dn. 8 czerwca 2015r.

Szanowny Panie Ministrze.

W dniu 3 czerwca b.r. ukazał się na łamach ONET oraz w innych publikatorach krótki, — tekst autorstwa Ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego,

– dotyczący skandalicznej aktywności polskiego resortu obrony narodowej, polegającej na zorganizowaniu i sfinansowaniu na terenie naszego kraju serii specjalistycznych szkoleń wojskowych dla żołnierzy ukraińskich, pochodzących również z oddziałów ochotniczych, które zostały stworzone przez ugrupowania banderowskie/neo-banderowskie.

W tym samym dniu, MON przedstawiło ,,dementi” powyższych informacji, — zarzucając wymienionemu autorowi podawanie nieprawdy.

W opublikowanym oświadczeniu rzecznik prasowy resortu stwierdził, że – ,,nigdy nie miało miejsca spotkanie, na którym wicepremier T. Siemoniak, szef Sztabu Generalnego WP generał M. Gocuł i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. L. Majewski — mieliby decydować o szkoleniu w Polsce ukraińskich dowódców batalionów czy też żołnierzy z batalionu OUN.

Jednocześnie, w oświadczeniu tym wskazano, że – ,,W tej sprawie były publikowane informacje na oficjalnych profilach resortu. Nigdy nie było jednak mowy, że będą to żołnierze z batalionu OUN”.

Przekazane przez przedstawiciela prasowego Pana resortu ,,dementi”, – wpisuje się niestety w niechlubną tradycję wykorzystywania niewiedzy części obywateli dla ukazania w lepszym świetle działań szkodliwych dla Polski a przy tym nieprzyzwoitych.

Nie wchodząc w kwestie dosłowności sformułowań polskich generałów, które przywołane zostały przez Ks. Isakowicza – Zaleskiego, — godzi się zaznaczyć, że polski resort obrony narodowej wielokrotnie wyrażał gotowość wyszkolenia kilkudziesięciu oficerów i podoficerów ukraińskich.

W komunikatach tych nie padały wprawdzie informacje dotyczące oddziałów, z których pochodzić mają kursanci, — ale właśnie brak postawienia stanowczych warunków w tym zakresie obnaża bezprzykładną dwulicowość lub ignorancję naszych dowódców Sił Zbrojnych.

Nawet mało dociekliwy obserwator ukraińskiej sceny polityczno – militarnej — orientuje się doskonale, — że istotny ciężar walk na wschodzie tego kraju pokładano na tworzonych poza obrębem struktur wojskowych, tzw. ,,oddziałach ochotniczych” lub ,,batalionach obrony terytorialnej” — takich jak: — „Ajdar” — 24 Batalion Obrony Terytorialnej Obwodu Ługańskiego, „Azow” I-II, — UKO Prawy Sektor,  itp.

Formacje te, bazujące na wypaczonej wiedzy historycznej oraz faszystowskiej ideologii i symbolice OUN, UPA, — a także SS, — nie podlegały rutynowemu wyszkoleniu wojskowemu oraz deklarowały pogardę dla zasad Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ).

Bogate informacje na ten temat wraz ze zdjęciami są ogólnie dostępne na forach internetowych, zasilanych ustawicznie przez członków wspomnianych grup bojowych, wykazujących dumę z przynależności do tego ,,elitarnego” środowiska.

Nie mniej jednak, — w oparciu o zintensyfikowane ostatnio działania rządu i parlamentu ukraińskiego, zmierzające do wyeksponowania znaczenia ugrupowań banderowskich (OUN-b i OUN-m), — od początku 2015r. rozpoczęto przyjmowanie wym. zgrupowań do Armii Ukraińskiej.

W ten oto sposób, wymienione oddziały zostały formalnie i faktycznie włączone do Sił Zbrojnych wym. państwa.

Przykładem tego niezwykłego — (we współczesnej Europie) — kompleksowego zasilenia armii państwowej, przez członków faszyzujących oddziałów finansowanych z ,,niewiadomych źródeł”,  — jest batalion „Ajdar” — obecnie 24 Samodzielny Batalion Szturmowy Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy (w skład którego wchodzi pododdział im. O. Dirlewangera).

Podobnie, ochotniczy pułk „Azow” — stał się formalnie pułkiem Gwardii Narodowej Ukrainy.

Innym tego rodzaju zgrupowaniem jest Oddział OUN  — złożony z sympatyków organizacji Prawy Sektor.

— Formacja ta, stała się ostatnio kompanią batalionową taktycznej grupy zwiadowczej w składzie 81 Brygady Desantowo – Szturmowej, utworzonej na bazie 95 Samodzielnej Brygady Aeromobilnej i 25 Brygady Powietrzno — Desantowej.

Innym przejawem podobnych działań, —  było mianowanie Dmytro Jarosza —  przywódcy Prawego Sektora oraz Wszech-ukraińskiej Organizacji „Tryzub” im. S. Bandery, — doradcą wojskowym w Sztabie Generalnym Armii Ukraińskiej.

W konsekwencji – już nie na obrzeżach ale w szeregach armii ukraińskiej,  — znalazły się znaczne zasoby paramilitarne, wywodzące tradycje i rację bytu od jednej z najbardziej antypolskich organizacji faszystowskich, działającej przeciwko naszemu krajowi od 1929r.!

W tej sytuacji, brak jednoznacznych warunków (weryfikacji) ze strony polskiego MON w odniesieniu do uczestników programu szkoleń wojskowych, przy jednoczesnym zapewnieniu w cyt. ,,dementi”, o tym, że podczas konferencji dowódców wojskowych ,,nie było mowy” o włączeniu do nich żołnierzy z batalionu OUN – prowadzi do następującego wniosku: — Nie podjęto żadnych skutecznych działań aby przeciwdziałać przybyciu do Polski żołnierzy ukraińskich, — wśród których znajdą się najprawdopodobniej członkowie organizacji banderowskich, wchłoniętych ostatnio przez Siły Zbrojne Ukrainy.

To elementarne zaniechanie zapobieżenia profanacji pamięci ofiar ludobójstwa a także próba medialnego wprowadzenia w błąd Polaków, poprzez obarczenie Ks. Isakowicza – Zaleskiego  propagowaniem nieprawdy – obnażają kondycję resortu posiadającego w nazwie szczytne pojęcia państwowe.

Wbrew bowiem twierdzeniom zawartym w ,,dementi”, — celem działania wym. duchownego był stanowczy protest przeciwko wspieraniu przez Polskie Siły Zbrojne aktywistów banderowskich, ubranych aktualnie w uniformy żołnierzy ukraińskich.

Niestety, uważna lektura odpowiedzi rzecznika MON ukazała, — że głos ten sprowadzono do poziomu kłamstwa, odnoszącego się do słów wypowiedzianych (lub niewypowiedzianych) przez poszczególnych generałów.

— Tym samym ponownie zaprezentowano szeroko zamknięte oczy w sytuacji, która powinna generować szczególną ostrożność oraz intensywne działania weryfikacyjne odpowiednich służb.

W tej sytuacji, — niejako retoryczne — pozostaje pytanie o resortowe granice ,,tolerancji” narażania na profanację własnych uczuć narodowych, —  gdy weźmie się pod uwagę fakt, — że polskie MON nie dochowało żadnych starań aby zapobiec ponownemu deptaniu naszej ziemi przez osoby hołdujące faszystowskim ideom banderowców, — podczas,  gdy na np. wobec znanego polskiego pisarza i dziennikarza  Marcina Hałasia, — władze Ukrainy zastosowały prewencyjny zakaz wjazdu na teren tego kraju (na 3 lata) -— za to tylko, —  że w 2010 r. opublikował on książkę opisującą wygaszanie polskich śladów na terenie Lwowa.

Prezes Witold Listowski

Członek Zarządu Dariusz Raczkiewicz

otw-list-7918 июня в адрес министра национальной обороны Польши с открытым письмом обратилось руководство патриотического союза организаций бывших польских земель и ветеранов боевых действий.

Уважаемый господин министр!

3 июня с.г. на страницах портала ONET и других медиа-ресурсах появился небольшой материал ксендза Тадеуша Исаковича-Залеского, касающийся возмутительной деятельности польского оборонного ведомства, заключающейся в финансировании и организации на территории нашего государства серии специализированных курсов по боевой подготовке для украинских военнослужащих из добровольческих подразделений, созданных на базе формирований бандеровской/необандеровской направленности.

В этот же день министерство национальной обороны выступило с «опровержением» вышеупомянутой информации, обвинив автора статьи в предоставлении ложной информации.

В опубликованном заявлении пресс-секретарь оборонного ведомства сообщил, что «встреча, в ходе которой вице-премьер Т.Семоняк, начальник Генерального штаба Войска Польского генерал М.Гоцул и командующий Генерального командования генерал Л.Маевски якобы приняли решение о подготовке в Польше украинских командиров батальонов, в том числе военнослужащих батальона ОУН, никогда не проводилась».

В заявлении вместе с тем указывается, что «на официальных профилях оборонного ведомства была опубликована информация о планируемой подготовке украинских военнослужащих. Однако в ней не сообщалось о том, что в ней будут задействованы представители батальона ОУН».

Озвученное пресс-секретарем оборонного ведомства «опровержение», к сожалению, вписывается в бесславную традицию использования невежества части населения для того, чтобы представить в лучшем свете действия, являющиеся вредоносными и непристойными в отношении польского государства.

Не преследуя цели дословного цитирования высказываний польских генералов, которые в своей статье разместил ксендз Исакович-Залеский, следует отметить, что польское оборонное ведомство неоднократно выражало готовность осуществить подготовку нескольких десятков украинских офицеров и подофицеров.

В официальных пресс-релизах, однако, не сообщалось, представители каких украинских подразделений будут проходить подготовку в Польше. Именно отсутствие четких границ в этом вопросе свидетельствует о беспрецедентном двуличии или невежестве командного состава наших вооруженных сил.

Даже рядовой наблюдатель, проявляющий лишь незначительный интерес к военно-политической обстановке в Украине, прекрасно осведомлен о том, что в боевых действиях активное участие принимают так называемые «добровольческие отряды» или «батальоны территориальной обороны», сформированные вне регулярных вооруженных сил, такие как: 24-й батальон территориальной обороны Луганской области «Айдар», «Азов-I-II», «Правый сектор» и т.д.

Деятельность этих формирований основана на искаженном понимании истории, фашистской идеологии и символике ОУН, УПА и СС, а личный состав этих формирований не прошел базовой военной подготовки и демонстрирует пренебрежение нормами международного гуманитарного права в области вооруженных конфликтов.

Исчерпывающая информация и фото на эту тему находится в открытом доступе на интернет-форумах, которые непрестанно пополняются материалами о представителях этих боевых формирований, демонстрирующих гордость за принадлежность к «элитной» среде.

Кроме того, в поддержку активизации предпринимаемых в последнее время действий украинского правительства и парламента, направленных на повышение роли и значения бандеровских группировок, с начала 2015 года упомянутые формирования начали включать в состав подразделений регулярной украинской армии.

Таким образом, перечисленные подразделения были официально включены в состав вооруженных сил Украины.

Примером такого нехарактерного (для современной Европы) комплексного укрепления национальной армии фашистскими формированиями, финансируемыми из «неизвестных источников», является батальон «Айдар», который реорганизован в 24-й отдельный штурмовой батальон сухопутных войск вооруженных сил Украины.

Кроме того, добровольческий полк «Азов» официально стал полком национальной гвардии Украины.

Еще одной группировкой схожей направленности является батальон ОУН, состоящий из сторонников организации «Правый сектор».

Это формирование недавно вошло в состав 81-й десантно-штурмовой бригады, созданной на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады.

Подтверждением направленности действий украинского правительства служит и назначение Дмитрия Яроша (командира «Правого сектора» и всеукраинской организации «Тризуб» им.Степана Бандеры) военным советником в генеральном штабе украинской армии.

В сложившейся обстановке отсутствие однозначного подхода со стороны министерства обороны Польши к отбору участников планируемой подготовки военнослужащих (на фоне официального опровержения информации о том, что в ходе встречи командного состава «не было и речи» о включении в состав обучаемых военнослужащих батальона ОУН) позволяет сделать следующий вывод: не предприняты никакие эффективные меры по недопущению прибытия в Польшу украинских военнослужащих, среди которых, наиболее вероятно, есть представители бандеровских организаций.

Это элементарное попустительство министерства обороны попыткам осквернить память жертв массовых убийств, а также стремление при помощи СМИ ввести в заблуждение поляков, возложив вину за распространение ложной информации на ксендза Исаковича-Залеского. Все это демонстрирует методы ведомства, призванного служить высшим государственным идеалам.

В своей статье вышеупомянутый представитель духовенства выразил решительный протест против поддержки вооруженными силами Польши бандеровских активистов, одетых в настоящее время в форму украинских военнослужащих.

К сожалению, после внимательного прочтения официального «опровержения» пресс-секретаря министерства национальной обороны, стало понятно, что ксендз, озвучивший высказывания отдельных генералов, был просто обвинен во лжи.

Тем самым министерство обороны в очередной раз продемонстрировало полное бездействие в ситуации, требующей чрезвычайной осторожности и активных проверочных действий соответствующих служб.

В этой ситуации возникает риторический вопрос о пределах «толерантности» оборонного ведомства в вопросе оскорбления национальных чувств собственного народа. Ведь министерство национальной обороны Польши не предприняло никаких мер, чтобы не допустить повторного топтания нашей земли бандеровцами, придерживающихся фашистских идеалов. В то время как украинские власти запретили известному польскому писателю и журналисту Мартину Халасу въезд на территорию Украины на три года только лишь за то, что в 2010 году он опубликовал книгу, в которой было описано затирание «польского следа» в истории Львова.

Председатель – Витольд Листовски

Член правления – Дариуш Рачкевич

2 thoughts on “List otwarty do szefa MON Tomasza Siemoniaka Польская общественность возмущена сотрудничеством министерства обороны с украинскими последователями фашизма

  1. Все эти заявления — пустое сотрясание воздуха
    Все назначения министра и начгенштаба согласовываются с США! Этакая процедура назначений в Польше. Так что это не МО Польши готовит бандеровцев и оно не может ни на что повлиять

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.